Naša škola (ŠPM) má za sebou sedemročnú históriu. Doposiaľ sa jej zúčastnilo 110 pracovníkov s mládežou
zo 43 zborov a šiestich protestantských denominácií na Slovensku. Tento rok je v ŠPM 21 študentov. Veríme, že po jej absolvovaní si Pán Boh týchto ľudí bude používať v budovaní Jeho cirkvi na Slovensku ešte vo väčšej miere, než tomu bolo doteraz.

„Adopcia“ študenta ŠPM spočíva v prejavení Vášho záujmu o jeho štúdium a službu tým, že poukážete finančný dar na jeho/jej štúdium (viď príloha tohto listu). Tento školský rok hľadáme aspoň 5 darcov na 1 študenta, ktorí ho podporia ľubovoľnou čiastkou (celkové náklady sú 390,-Eur, študent si z toho hradí 115,-Eur).

Z tohto dôvodu oslovujeme aj Vás. Prosím zvážte, či môžete podporiť jedného z Vami vybratých študentov (podľa prílohy) v tomto projekte. My, lektori a mentori ŠPM veríme, že má potenciál hodný Vašej podpory.

PHf
Za vedenie ŠPM v školskom roku 2009/10

Príloha k projektu „Adoptujte si študenta ŠPM
Kto sú súčasní študetni ŠPM?
Eva Belláková (VS: 1501), Lenka Cifraničová (1502), Miroslav Darula (1503), Miloš Diežka (1504), Andrea Hadbavná (1505), Stanislav Hrivňak (1506), Michal Kovár (1507), Kamil Kunst (1508), Katarína Melicherčíková (1509), Mária Olvecká (1510), Daniela Porebská (1511), Daniel Skonc (1512), Ivana Skoncová (1513), Veronika Straková (1514), Patrícia Šándorová (1515), Romana Štrbková (1516), Ľudmila Ulbríková (1517) (všetci ECAV), Tomáš Babiak (1518), Darina Malá (1519), Zuzana Markoóvá (1520) (všetci BJB), Jozef Jaroščiak (1521) (KCNZ).
Podmienkou prijatia študentov bolo doporučenie vedenia zboru a ich zapojenie v mládežníckej službe. Zoznam všetkých absolventov ŠPM z predchádzajúcich rokov Vám radi poskytneme na požiadanie.

Ako si môžeme „adoptovať“ študenta?
Poukázaním finančného daru na účet TCK OZ číslo: 2699360008/1100 s Variabilným symbolom uvedeným vedľa jeho mena viď paragraf vyššie. Do poznámky je vhodné uviesť meno darcu. V prípade, že uvediete VS 1500, vedenie ŠPM rozhodne ktorého študenta Vašou čiastkou podporí. Budeme sa tiež tešiť ak prejavíte záujem o študenta tým, že sa spýtate na to, ako sa mu v škole a v službe darí.

Prečo investovať do programu školy pre pracovníkov s mládežou?
Nie nadarmo apoštol Pavol píše, že Pán cirkvi ustanovil jedných za učiteľov: „aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo“. ŠPM toto svojim ovocím potvrdzuje, pripravuje svätých na dielo služby v miestnych cirkevných zboroch. Táto pomoc pracovníkom s mládežou je nesmierne potrebná a aktuálna, pretože kvalitne vystrojených pracovníkov pre službu je málo. Študenti, ktorí ŠPM absolvujú získavajú solídne skúsenosti pre náročnú, ale nesmierne potrebnú službu mladým ľuďom. Dôležité je, že počet študentov v ŠPM nie je vysoký. Panuje tu priateľská atmosféra, študenti sú obohacovaní svedectvom a postojmi iných z rôznych cirkví, čím sa prehlbuje aj vzájomná ekumenická spolupráca.
Je dobré, že študenti majú svojich mentorov, ktorí sa o nich počas ŠPM starajú. Lektormi sú ľudia so skúsenosťami v práci s mládežou v SR i v zahraničí. Je úžasné, že potrebu pripravovať „svätých pre dielo služby“ si uvedomujú mnohí, či už je to mládežnícka organizácia TC Kompas, Biblická škola Martin alebo iní. Pán cirkvi je k tomu naklonený.
Marián Kaňuch, evanjelický farár Žilina Viac svedectiev sa dá nájsť na www.tckompas.sk v zložke ŠPM odozvy.

Prečo investovať do študenta, keď nepatrí do nášho zboru, ba dokonca ani do našej denominácie?
V dnešnom svete je príliš veľa potrieb a často krát máme pocit, že my sami sme v neustálej núdzi. Sme však presvedčení, že v tomto je práve cirkev iná, svojim spôsobom akoby neracionálna. Iná než firmy zamerané iba na zisk. Cirkev je totiž spoločenstvo ľudí, ktoré presahuje hranice miest, štátov, kultúr aj denominácií. V tom je unikátna, je ako burza nepretržitého prijímania a podávania Jeho milosti ďalej. „Púšťaj svoj chlieb po vode lebo po mnohých dňoch ho nájdeš“. Kazateľ 11.1.

Čo vyučujeme v ŠPM?
Systematická teológia, Kristova služba, Štúdium Biblie, Praktické zručnosti v mládežníckej službe, Uctievanie a kreativita v službe a Charakter mládežníckeho vedúceho. Neodmysliteľnou časťou ŠPM je program mentoringu spojený s pomocou v službe každého študenta a školiace stretnutia (TVT – tréningové víkendy) pre mládežnícké tímy v ktorých títo študenti slúžia. Viac o škole, jej program, všeobecné očakávania a iné sa môžete dozvedieť na www.tckompas.sk v zložke ŠPM.

Kto sú mentori a lektori súčasných študentov?
Peter Hrubo, Maruška Kožlejová, Peter Michalčík, Michal Findra, Ján Vecan, Zachary a Kim Shepperson, Jana Hrivniaková, Zuzana a Drahoslav Poloha, Ján Havrila, Denisa Gálová, Marianna Miškeiová, Mike Sulivan a Laura Troutman.

Prečo je škola tak finančne nákladná? Nedá sa to spraviť lacnejšie?
Náklady na jedného študenta (bez odmien pre lektorov) sú približne 390,-Euro, z toho 115,-Euro si hradí študent, resp. zbor, ktorý ho do školy vyslal. Sme presvedčení, že všetko čo za niečo stojí, niečo stojí. Výšku nákladov považujeme za primeranú. Neoficiálny prieskum hovorí, že takmer 80% kresťanov urobilo rozhodnutie nasledovať Krista vo veku do 21 rokov. Preto sme si istí, že mládežnícki vedúci sú hodni tejto relatívne vysokej investície.

Na čo budú vynaložené darované prostriedky?
Poukázanými darmi pokryjeme náklady na literatúru, tlač študijných materiálov, ubytovanie a stravu študentov vrátane TVT, z čiastky ich cestovné, cestu do modelového zboru v meste Arad (Rumunsko) a iné náklady spojené s ich štúdiom.

Čo je Tréningové Centrum Kompas?
Je občianske združenie pred nejakým časom známe pod názvom SIEŤ OZ, v ktorom sa združujú vedúci pracovníci s mládežou z protestantských cirkví na Slovensku. Cieľom TCK je inšpirovať mládežníckych vedúcich a pomáhať im pri výchove ďalšej generácie nasledovníkov Krista v cirkvi. Viac o TCKompas OZ sa môžete dozvedieť na www.tckompas.sk/annual.