Na začiatku roka sme sa stretli, aby sme hodnotili službu TCK a hovorili o nasledujúcich troch rokoch. Čo by sme chceli vidieť? Čo by sa malo zmeniť? V akej oblasti si nás chce Pán Boh použiť? Ako pomáhať zborom s výchovou vedúcich, aby roky v dospelosti boli produktívnejšie než roky počas mladosti?

Na konci tohto mesiaca chceme pokračovať v spoločnom hľadaní východísk, vízie, plánov a stratégie pre nasledujúce tri roky našej služby. Prosím modlite sa za nás, aby to boli Jeho plány a nie len tie naše.